Programos, projektai

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

Dalyviai – priešmokyklinio amžiaus grupės „Drugeliai“ 5-7 metų vaikai.

Programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams iš(si)ugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant geresnės vaikų psichikos sveikatos ir emocinės gerovės..

„Zipio draugų“ programa moko vaikus kaip suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką norisi pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti. Vaikai, žaisdami kartu su mažu vabalėliu Zipiu, išgyvena įvairias gyvenimiškas situacijas, analizuoja jas, įtvirtina galimus sprendimus, mokosi pasitikėti savimi, bendrauti, susidraugauti, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, įveikti įvairius kasdienius sunkumus.

Programos „Zipio draugai“ autorių teisės priklauso programos iniciatoriai ir kūrėjai – tarptautinei ne pelno siekiančiai organizacijai Partnership for Children.

Lietuvoje programą „Zipio draugai“ įgyvendina ne pelno siekianti viešoji įstaiga „Vaiko labui“.

Aplinkosauginis švietimo projektas „Aš ir gamta. Žemė – mūsų planeta“

(Projekto vadovė Jolita Uljanovienė)

Projekto koordinatorius – Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ .

Projekto dalyviai-partneriai:

Lopšelis-darželis „Ežerėlis“ (Ežero g.70, Šiauliai LT-76244)

Lopšelis-darželis „Žibutė“ (Ežero g.6a, Šiauliai LT-77141)

Lopšelis-darželis „Berželis“ (Lydos g. 4, Šiauliai LT- 77165)

Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras (Vytauto g. 19, Šiauliai LT-77150)

 Projekto tikslas – įtraukiant kolegiškus socialinius partnerius į aplinkosaugos švietimo veiklas, ugdyti vaikų, miesto bendruomenės ekologinę savimonę, kurti bei plėtoti žaliąsias edukacines erdves bei sveiką aplinką mieste, skleisti visuomenei informaciją apie aplinkos apsaugą.

Projekto trukmė – 2017 metų balandžio – lapkričio mėn.

Aplinkosauginį švietimo projektą „Aš ir gamta. Žemė – mūsų planeta“ pasirinkome kaip 2016 metų aplinkosauginio švietimo projekto „Augalai šalia mūsų“ tęsinį, siekdami prisidėti prie 2015-2024 metų  Šiaulių miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo, Šiaulių miesto savivaldybės 2017-2019 metų veiklos plano įgyvendinimo.

Projekto dalyviai – keturių miesto centre esančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, tėvai–gausino miesto želdynus bei vykdė želdinių priežiūrą, organizavo visuomenės švietimą ir informavimą apie atliekų rūšiavimo ir perdirbimo svarbą, kūrė lankstinukus, informacinius vaizdo siužetus apie gaminių kartotinį naudojimą ir pagamintus iš atliekų produktus, dalyvavo talkose, atnaujino želdynus savo įstaigų teritorijose.

Projekto veiklų metu  sustiprėjo bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, buvo ugdomos bendruomenių aplinkosaugos ir bendrosios vertybės, skleidžiama geroji patirtis.

Projekto veiklos finansuotos iš Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.

Projektas „Bitutės kelionės“

Projekto dalyviai – „Bitučių“ grupės ugdytiniai ir jų tėveliai.

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su tėveliais ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus ir socialinius įgūdžius.

Projekto trukmė – 2017m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Projekto vadovės: Asta Alšauskienė, Vilma Molienė.

Persikėlus į naujas patalpas keitėsi ir grupės pavadinimas. Pasitarę nutarėme grupę pavadinti „Bitučių“ grupe, nes jos darbščios, tvarkingos, vieningos. Vaikai pamilo grupės simbolį – žaislinę bitutę ir prašydavo leisti parsinešti ją į namus. Taip kilo idėja parengti grupės projektą „Bitutės kelionės“.

Šio projekto tikslas – bendradarbiaujant su tėveliais ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus ir socialinius įgūdžius.

Projekto metu vaikučiai turės galimybę parsinešti bitutę į namus ir vieną savaitę su ja žaisti, parodyti jai savo kasdieninį gyvenimą, o galbūt išvykas, pramogas… Tėveliai užfiksuos įsimintiniausias akimirkas ir padarys nuotraukas. Vaikutis atsineš į grupę nuotraukas ir  bitutę. Ryto ratelio metu vyks bitutės kelionės pristatymas – vaikai papasakos savo patirtus įspūdžius, kas užfiksuota nuotraukose ir atliks praktinę užduotį, skirtą emocijoms pažinti.

Lietuvos ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų interaktyvaus pilietiškumo ugdymo projektas KAIP SURASTI LIETUVĄ 2018“

Projektą globoja – Kėdainių r. savivaldybės meras Saulius Grinkevičius.

Projekto koordinatoriai: Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“, Šėtos socialinio ir ugdymo centras, Kėdainių lopšelis-darželis „Aviliukas“.

Projekto dalyviai – 123 Lietuvos švietimo įstaigos.

Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumą bei tautinį ir kultūrinį tapatumą, patriotinius jausmus tėvynei.

Projekto uždaviniai:

  • plėsti pedagogų gebėjimą darniai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais socialinėje kultūrinėje bei skaitmeninėje aplinkoje;
  • integruoti tėvynės temą į kasdieninį ugdomąjį procesą;
  • skatinti vaikus tyrinėti artimiausią gyvenamąją aplinką;
  • pasitelkiant savarankiškai pasirinktas kūrybinės raiškos priemones, išradingai, kūrybiškai, drąsiai eksperimentuojant, sukurti kūrybinių darbų tėvynės tema;
  • dalyvauti interaktyvioje viktorinoje „Kaip surasti Lietuvą2018?“;
  • stiprinti vaikų pasididžiavimo jausmą savo artimiausia aplinka;
  • pristatyti vaikų kūrybinius darbus;
  • puoselėti vaikų gimtosios kalbos raišką.

Projekto trukmė:

  • projekto pradžia – 2018-01-12 d.;
  • projekto pabaiga – 2018-03-16 d.

Projekto veiklas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ koordinuoja: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita  Uljanovienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Alma Čiužauskienė, meninio ugdymo mokytoja Vaiva Pocevičienė.

Minint 100-ąsias Lietuvos atkūrimo metines, nusprendėme dalyvauti Lietuvos ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų interaktyvaus pilietiškumo ugdymo projekte ,,Kaip surasti Lietuvą 2018?‘‘.

Projektu sieksime ugdyti vaikų pilietiškumą bei tautinį ir kultūrinį tapatumą, patriotinius jausmus tėvynei. Projekto veiklų metu lopšelio-darželio ugdytiniai įvairiais būdais tyrinės, stebės, rinks informaciją apie Lietuvą ir Šiaulius, lankysis Kryžių kalne, Salduvės piliakalnyje, Baltų kultūros parke, Dviračių muziejuje,  dalyvaus edukacinėse veiklose, kurs kūrybinius darbus, mokysis dainų, eilėraščių tėvynės tema, dalyvaus interaktyvioje viktorinoje, sukurs sveikinimą atkurtos Lietuvos 100-mečio proga, parengs savo gimtojo miesto pristatymą.