Dokumentai

word Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

word Atlyginimas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje

adobe Mokesčio už vaiko išlaikymą lengvatos

word Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašas

adobe Ikimokyklinuko pasiekimų vertinimo aplankas

adobe Ikimokyklinio ugdymo programa „Keliaukime kartu“

adobe Dėl Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo 2020

Dėl Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo 2019

     Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

     Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, kontaktai

     Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

     Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

 Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

 2020-04-02 Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-91 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-385 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui tvarkos aprašas

 Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas