Teikiama pagalba

Logopedė Jurgita Niauronienė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, teikia siūlymus Vaiko gerovės komisijai dėl logopedo pagalbos skyrimo vaikui, planuoja ir organizuoja  grupines bei individualias pratybas, vertina vaikų kalbos pasiekimus, bendradarbiauja su pedagogais, tėvais dėl kalbos korekcinio ugdymo tęstinumo grupėje, namuose ir kitoje socialinėje aplinkoje, sudaro sąlygas galimų sutrikimų prevencijai.

Logopedinių pratybų metu:

 • atliekama artikuliacinio aparato mankšta;
 • lavinama foneminė klausa;
 • mokoma taisyklingos garso artikuliacijos;
 • mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo;
 • mokoma žodžių garsinės analizės ir sintezės;
 • tobulinama kalbos gramatinė sandara;
 • formuojami regimieji erdvės ir laiko vaizdiniai;
 • tikslinami smulkiosios motorikos judesiai;
 • turtinamas žodynas;
 • ugdoma rišlioji kalba.

Logopedinės pratybos vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais  nuo 8.00 iki 12.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 11.45 val.

Tėvai konsultuojami ketvirtadieniais nuo 12.00 iki 13.00 val.


Surdopedagogė Jolita Uljanovienė analizuoja specialiųjų poreikių vaikų klausos įvertinimo dokumentus, tiria ir įvertina regimojo, girdimojo suvokimo, tarties ir žodinės kalbos įgūdžius bei komunikacinius gebėjimus, sudaro individualiąsias ir pogrupines  specialiųjų poreikių vaikų sutrikusių funkcijų lavinimo programas, veda tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo pratybas sutrikusios klausos vaikams, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, rengia ir pritaiko specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų regimojo, girdimojo suvokimo, tarties, žodinės kalbos, pažintinės veiklos bei sensomotorikos įgūdžiams bei komunikaciniams gebėjimams lavinti, teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.

Tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo pratybų metu lavinama vaikų klausa, koreguojama tartis,  mokomasi leksikos, gramatikos, sintaksės.

Tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo pratybos vyksta pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais,  ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 10.00 val., penktadieniais nuo 9.36 iki 10.00 val.;

Tėvai konsultuojami penktadieniais nuo 15.54 iki 16.24 val.


Visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Jordana Kurtinaitienė vykdo higienos normų ir taisyklių laikymosi įstaigoje priežiūrą; analizuoja vaikų sergamumą;  organizuoja priemones epidemijų, infekcinių susirgimų lopšelyje-darželyje atvejais; teikia medicininę pagalbą nelaimingų atsitikimų atvejais; atlieka lėtinių neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių ir šių ligų paūmėjimų profilaktiką; teikia parengtas rekomendacijas apie vaikų sveikatos stiprinimą teisėtiems vaiko atstovams; organizuoja informacinės, metodinės medžiagos vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais sklaidą.

Darbo laikas:
antradieniais, ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17:30 val.
Tel. +37064708402, el. paštas: jordana.kurtinaitiene@sveikatos-biuras.lt


Socialinė pedagogė Danguolė Kraskauskienė:

 • kartu su kitais specialistais vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius;
 • konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudama su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • šviečia įstaigos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, įstaigos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su įstaigos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su įstaigos Vaiko gerovės komisija ir įstaigos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius.

Darbo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais nuo 9.30 iki 12 30 val.;
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9.30 iki 12.00 val.

Tėvai konsultuojami ketvirtadieniais nuo 14.30 iki 17.00 val.


Vaiko gerovės komisija:

 • gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • organizuoja ir koordinuoja švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 • rūpinasi pozityvaus lopšelio-darželio mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl saugios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo.

Vaiko komisijos darbą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė.

 


Paskutinį kartą atnaujinta 2019-05-10