Švietimo pagalbos teikimas

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, specialioji pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams. Pagalbą teikia grupių mokytojai, vaiko gerovės komisija, logopedas, socialinis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, specialusis pedagogas, visuomenės sveikatos specialistas.

Vaiko gerovės komisija savo darbą organizuoja remdamasi LR ŠMM 2011-07-08 įsakymu Nr. V-1228 patvirtintu Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, LR ŠMM 2011-07-13 įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 patvirtintu Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 2017-09-01 direktoriaus įsakymu Nr. V-60  patvirtintu Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu.

Vaiko gerovės komisija:

 • gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • organizuoja ir koordinuoja švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 • rūpinasi pozityvaus lopšelio-darželio mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl saugios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Lina Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos nariai:

 • Jurgita Niauronienė, logopedė, komisijos pirmininko pavaduotoja;
 • Rasa Kiselienė, logopedė, specialioji pedagogė;
 • Jurga Mikelionienė, judesio korekcijos pedagogė;
 • Alma Čiužauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Roberta Jocaitė, visuomenės sveikatos specialistė;
 • Agnė Novikovienė, socialinė pedagogė;

Komisijos sekretorė – Jolanta Martinaitienė, administratorė.


Logopedė Jurgita Niauronienė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, teikia siūlymus Vaiko gerovės komisijai dėl logopedo pagalbos skyrimo vaikui, planuoja ir organizuoja  grupines bei individualias pratybas, vertina vaikų kalbos pasiekimus, bendradarbiauja su pedagogais, tėvais dėl kalbos korekcinio ugdymo tęstinumo grupėje, namuose ir kitoje socialinėje aplinkoje, sudaro sąlygas galimų sutrikimų prevencijai.

Logopedinių pratybų metu:

 • atliekama artikuliacinio aparato mankšta;
 • lavinama foneminė klausa;
 • mokoma taisyklingos garso artikuliacijos;
 • mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo;
 • mokoma žodžių garsinės analizės ir sintezės;
 • tobulinama kalbos gramatinė sandara;
 • formuojami regimieji erdvės ir laiko vaizdiniai;
 • tikslinami smulkiosios motorikos judesiai;
 • turtinamas žodynas;
 • ugdoma rišlioji kalba.

Logopedinės pratybos vyksta antradieniais, ketvirtadieniais  ir penktadieniais nuo 8.00 iki 12.24 val.

Konsultacijos pedagogams, tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) ketvirtadieniais nuo 12.24 iki 13.00 val.


Socialinė pedagogė Agnė Novikovienė:

 • kartu su kitais specialistais vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius;
 • konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudama su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • šviečia įstaigos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, įstaigos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su įstaigos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su įstaigos Vaiko gerovės komisija ir įstaigos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius.

Darbo laikas:

 • pirmadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.;
 • antradieniais nuo 8.00 iki 15.30 val.;
 • trečiadieniais nuo 8.00 iki 14.30 val.;
 • ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 15.30 val.;
 • penktadieniais nuo 8.00 iki 13.30 val. 

Konsultacijos pedagogams, tėvams (kitiems teisėtiems atstovams) visomis darbo dienomis nuo 8.35 iki 9.00 val.


Judesio korekcijos pedagogė Jurga Mikelionienė:

 • tiria ir vertina vaikų motorinę raidą, griaučių – raumenų sistemą;
 • planuoja, organizuoja bei veda individualias ir/ar grupines planines profilaktines judesio korekcijos pratybas;
 • kuria ugdomąją aplinką, parenka ir naudoja ugdymo(si) priemones, skirtas vaikų poreikių užtikrinimui, sutrikimų lavinimui;
 • dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
 • sistemingai vertina ir fiksuoja vaikų pasiekimus;
 • saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą užsiėmimų metu;
 • bendradarbiaudamas su pedagogais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo(si) procese, Šiaulių m. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • teikia metodinę pagalbą pedagogams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo(si) procese, ir juos konsultuoja teikia informaciją ikimokyklinio amžiaus vaikų judesio korekcijos ir judėjimo, fizinio aktyvumo ugdymo klausimais.

Konsultacijos pedagogams, tėvams (kitiems teisėtiems atstovams) ketvirtadieniais nuo 12.12 iki 12.42 val.;


Specialioji pedagogė Rasa Kiselienė:

 • atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si ) poreikių;
 • padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymo(si) galimybes, ugdymosi ypatumus;
 • teikia rekomendacijas auklėtojams, mokytojams, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas;
 • bendradarbiauja su auklėtojais, mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo(si) procese, Šiaulių m. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • numato ugdymo(si) tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • konsultuoja auklėtojus, mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo(si) procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo  klausimais;
 • naudoja ugdymo(si) procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių vaikų amžių, specialiuosius ugdymo(si) poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • konsultuoja tėvus (globėjus) apie vaikų ugdymosi pažangą;
 • formuoja teigiamą lopšelio-darželio „Drugelis“ bendruomenės požiūrį į specialiuosius ugdymo(si) poreikių turinčius vaikus.

Darbo laikas:

 • pirmadieniais nuo 7.30 iki 17.00 val.;
 • antradieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.;
 • trečiadieniais nuo 7.30 iki 17.00 val.;
 • ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 17.00 val.;
 • penktadieniais nuo 7.30 iki 12.30 val.

Konsultacijos pedagogams, tėvams (kitiems teisėtiems atstovams) visomis darbo dienomis nuo 7.30 iki 8.00 val.


Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Roberta Jocaitė vykdo higienos normų ir taisyklių laikymosi įstaigoje priežiūrą; analizuoja vaikų sergamumą;  organizuoja priemones epidemijų, infekcinių susirgimų lopšelyje-darželyje atvejais; teikia medicininę pagalbą nelaimingų atsitikimų atvejais; atlieka lėtinių neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių ir šių ligų paūmėjimų profilaktiką; teikia parengtas rekomendacijas apie vaikų sveikatos stiprinimą teisėtiems vaiko atstovams; organizuoja informacinės, metodinės medžiagos vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais sklaidą.

Darbo laikas:
darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.36 val.
el. paštas: roberta.jocaite@sveikatos-biuras.lt

Informacija atnaujinta — 2022-09-15 | << ATGAL

Paieška

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123A, 76354 Šiauliai
Mob. +370 670 63 841 (raštinė)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2024 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu