Teisės aktai ir kiti dokumentai

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

Lopšelio-darželio bendruomenės etikos kodeksas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbo_vasaros_laikotarpiu_tvarkos_aprašas

Darbuotojų atostogų eilės sudarymo ir atostogų suteikimo tvarkos aprašas

Ugdymo(si) organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Pedagoginės veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir įspėjimo aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų  stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Atlyginimas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje

Mokesčio už vaiko išlaikymą lengvatos

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinuko pasiekimų vertinimo aplankas

Ikimokyklinio ugdymo programa „Keliaukime kartu“

Dėl Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo 2020

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, aprašas

Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

2020-04-02 Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-91 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-385 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui tvarkos aprašas

 

 

Informacija atnaujinta — 2021-07-09 | << ATGAL

Paieška

3 laisvos vietos (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) 2018 m. gimimo vaikams, 1 laisva vieta (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) 2016 m. gimimo vaikui.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu