Programos, projektai

Šiaulių lopšelio–darželio ,,Drugelis“ projektas ,,Čiulba ulba, ūbauja“

Projekto dalyviai – lopšelio–darželio ,,Drugelis“  bendruomenė.

Projekto tikslas – padėti vaikams pažinti, saugoti, gerbti ir puoselėti gyvąją gamtą; sužinoti kuo daugiau apie Lietuvos paukščius, aptarti paukščių vietą eko sistemoje; formuoti vertybines nuostatas gamtos atžvilgiu, plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus, saviraišką.

Projekto uždaviniai:

 • skatinti atpažinti parskrendančius paukščius;
 • plėsti vaikų žinias apie Lietuvoje esančius paukščius;
 • rinkti, ieškoti informacijos apie paukščius knygose, žurnaluose, enciklopedijose;
 • padėti suprasti gamtos poveikį žmogui ir žmogaus poveikį gamtai;
 • mokyti vaikus tinkamai elgtis gamtoje, jos nežalojant ir neniokojant;
 • kurti darbelius, tikslingai naudoti antrines ir gamtines žaliavas;
 • įgytas žinias, patirtus įspūdžius fiksuoti simboliais, vaizdais, perkelti į žaidimus, meninę veiklą;
 • surengti išvyką, kur vaikai galės stebėti paukščius natūralioje gamtoje,
 • organizuoti kalbos popietę – viktoriną prie Rėkyvos ežero su lopšelio-darželio „Bangelė“ ugdytiniais.

Kai rytą, prieš patekant saulei, basomis kojomis atsirėmus į motiną žemę, stovi ežero pakrantėje, nustembi: kiek daug skraidančių, lekiančių, čiulbančių…

Paukščiai sveikina naujos dienos pradžią. Taip, tai jie pirmi supranta, kad atėjo nauja diena, atnešdama savo darbus ir rūpesčius. Bet iš kur jie žino, kada keltis, lizdą sukti, vaikus perėti…

Šiandien svarbus ekologinės kultūros pagrindų formavimas.

Modernėjanti visuomenė iškelia ir gilias ekologines problemas, akivaizdų gamtos niokojimą, ryškiai pakitusį žmogaus santykį su gamta neigiama linkme. Ekologinį ugdymą pradėdami nuo mažens, konkrečiais darbais prisidėsime prie gamtos grožio, gyvybės joje puoselėjimo.

Projekto veiklos padės plačiau susipažinti su paukščiais, gamta, kurioje jie gyvena, peri, augina palikuonis. Aktyvus dalyvavimas veiklose leis vaikams patirti teigiamų emocijų, pažadins norą stebėti paukščius natūralioje aplinkoje, kuo daugiau apie juos sužinoti.

Laukiami rezultatai:

 • dauguma ikimokyklinio amžiaus vaikų pagerins savo pasiekimus;
 • vaikai savo gebėjimus reikš per menines, kūrybines veiklas;
 • sustiprės draugiškas bendravimas tarp vaikų, tėvų ir pedagogų;
 • sieksime vaikų ekologinės kultūros ugdymo;
 • įvairių renginių metu plėtosis meninė, socialinė, komunikavimo ir pažinimo kompetencijos.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2019 m. kovo mėn. – 2019m. lapkričio mėn.

Projekto rengimo ir įgyvendinimo darbo grupė: logopedė J. Niauronienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos: A. Čiužauskienė, A. Alšauskienė.

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ sveikatos ugdymo projektas „Sportuoju linksmai – valgau sveikai“

Projekto dalyviai – „Bitučių“ ir „Drugelių“ grupių ugdytiniai ir jų tėveliai.

Projekto tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos gebėjimus bei vertybines sveikatos nuostatas.

Projekto uždaviniai:

 • Suteikti dalyviams žinių apie judėjimo svarbą, sveiką maistą praktinių veiklų metu.
 • Išbandyti netradicines priemones – žaislus, antrines žaliavas sportuojant, pritaikant jas linksmuose žaidimuose.
 • Skatinti žaisti su bendraamžiais, laikytis žaidimo taisyklių, bendradarbiauti.
 • Įtraukti tėvelius į projekto veiklas gaminant kokteilius, sveikuoliškas salotas, kaupiant antrines žaliavas.
 • Plėtoti tėvų ir vaikų žinias apie sveiką mitybą, vartoti daugiau patiekalų iš vaisių ir daržovių.
 • Ugdyti tinkamo elgesio prie stalo įgūdžius.
 • Vykdyti tėvų pedagoginį švietimą.
 • Skatinti tėvelių, vaikų ir pedagogų bendradarbiavimą.

Projekto trukmė – 2018 m. rugsėjis – 2018 m. spalis

Projekto vadovės – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Asta Alšauskienė, Alma Čiužauskienė, Vilma Gurejevienė.

Judėjimas ir  sveika mityba sąlygoja harmoningą vaikų augimą, fizinį ir protinį brendimą, sugebėjimą mokytis, darbingumą. Mažas fizinis aktyvumas, nepakankama ar netinkama mityba sutrikdo vaikų vystymąsi, mažina atsparumą ligoms. Medicinos specialistai teigia, kad daug šiuolaikinių tėvų daro tokių mitybos klaidų, kurios ateityje trukdys formuotis vaikų sveikos mitybos įpročiams. Sveikatos ugdymo pagrindai formuojami ikimokykliniame amžiuje. Vaikų sveikatai stiprinti būtinos pedagogų bei tėvų pastangos, numatančios ir plėtojančios ugdymo formas, metodus bei įvairius sveikatą stiprinančius veiklos būdus.

Įgyvendinant projekto veiklas:

 • Vaikai įgijo žinių apie judėjimo svarbą, sveiką maistą praktinių veiklų metu.
 • Išbandė netradicines priemones – žaislus, antrines žaliavas sportuojant, pritaikant jas linksmuose žaidimuose.
 • Ugdytiniai žaidė su bendraamžiais, laikėsi žaidimo taisyklių, bendradarbiavo.
 • Tėveliai dalyvavo projekto veiklose gamindami kokteilius, spausdami sultis, kaupdami antrines žaliavas.
 • Tėvai ir vaikai įgijo daugiau žinių apie sveiką mitybą.
 • Stiprėjo projekto dalyvių bendradarbiavimas.

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ sveikatos ugdymo projektas „Augu sveikas ir stiprus“

Projekto dalyviai – „Skruzdėliukų“ ir „Švelnukų“ grupių ugdytiniai ir jų tėveliai.

Projekto tikslas – sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžių formavimas.

Projekto uždaviniai:

 • plėsti vaikų supratimą apie sveikatą ir jos tausojimą, formuoti tinkamą požiūrį į asmens higieną;
 • padėti perimti sveikatą saugančias bei stiprinančias gyvenimo nuostatas;
 • padėti įgyti žinių apie sveiką mitybą, ugdyti vaiko mitybos įgūdžius ir įpročius;
 • sudaryti sąlygas vaikams įgyti saugios ir sveikos fizinės veiklos patirtį.

Projekto trukmė – 2018 m. kovas – 2018 m. gegužė

Projekto vadovės – ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Airida Bubelienė, Ieva Digriuvienė, Gintarė Kaminskienė

Ikimokyklinis amžius svarbus vaiko raidos etapas, kai formuojasi vaikų sveikatos nuostatos. Sveikatos ugdymas – tai ne tik fizinė, psichinė, emocinė, dvasinė ir socialinė sveikata, bet ir priemonės būdai ją išsaugoti ir stiprinti. Švara – tai sveikatos dalis, o higienos įgūdžių laikymasis – gyvenimo būdas, formuojamas nuo ankstyvos vaikystės. Rūpindamasis asmens higiena, atlikdamas kasdieninės saviruošos darbus, vaikas įpranta laikytis dienos rėžimo, švaros, tvarkos prie stalo, žaidimų vietoje, formuojasi vaiko sveikos gyvensenos nuostatos.

Įgyvendinant projekto veiklas:

* patenkintas vaikų poreikis judėti;

* vaikai įgijo žinių apie kūno higieną ir apsaugą, išmoko laikytis elementarių higienos taisyklių, įprato sveikai maitintis, įgijo žinių apie skirtingus maisto produktus, mokėsi saugiai elgtis aplinkoje, patyrė džiugių emocijų;

* sustiprėjo vaiko galios: intelektualinės, emocijų, valios, fizinės.

Lietuvos ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų interaktyvaus pilietiškumo ugdymo projektas KAIP SURASTI LIETUVĄ 2018“

Projektą globoja – Kėdainių r. savivaldybės meras Saulius Grinkevičius.

Projekto koordinatoriai: Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“, Šėtos socialinio ir ugdymo centras, Kėdainių lopšelis-darželis „Aviliukas“.

Projekto dalyviai – 123 Lietuvos švietimo įstaigos.

Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumą bei tautinį ir kultūrinį tapatumą, patriotinius jausmus tėvynei.

Projekto uždaviniai:

 • plėsti pedagogų gebėjimą darniai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais socialinėje kultūrinėje bei skaitmeninėje aplinkoje;
 • integruoti tėvynės temą į kasdieninį ugdomąjį procesą;
 • skatinti vaikus tyrinėti artimiausią gyvenamąją aplinką;
 • pasitelkiant savarankiškai pasirinktas kūrybinės raiškos priemones, išradingai, kūrybiškai, drąsiai eksperimentuojant, sukurti kūrybinių darbų tėvynės tema;
 • dalyvauti interaktyvioje viktorinoje „Kaip surasti Lietuvą 2018?“;
 • stiprinti vaikų pasididžiavimo jausmą savo artimiausia aplinka;
 • pristatyti vaikų kūrybinius darbus;
 • puoselėti vaikų gimtosios kalbos raišką.

Projekto trukmė:

 • projekto pradžia – 2018-01-12 d.;
 • projekto pabaiga – 2018-03-16 d.

Projekto veiklas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ koordinuoja: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita  Uljanovienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Alma Čiužauskienė, meninio ugdymo mokytoja Vaiva Pocevičienė.

Minint 100-ąsias Lietuvos atkūrimo metines, nusprendėme dalyvauti Lietuvos ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų interaktyvaus pilietiškumo ugdymo projekte ,,Kaip surasti Lietuvą 2018?‘‘.

Projektu sieksime ugdyti vaikų pilietiškumą bei tautinį ir kultūrinį tapatumą, patriotinius jausmus tėvynei. Projekto veiklų metu lopšelio-darželio ugdytiniai įvairiais būdais tyrinės, stebės, rinks informaciją apie Lietuvą ir Šiaulius, lankysis Kryžių kalne, Salduvės piliakalnyje, Baltų kultūros parke, Dviračių muziejuje,  dalyvaus edukacinėse veiklose, kurs kūrybinius darbus, mokysis dainų, eilėraščių tėvynės tema, dalyvaus interaktyvioje viktorinoje, sukurs sveikinimą atkurtos Lietuvos 100-mečio proga, parengs savo gimtojo miesto pristatymą.

Projektas „Bitutės kelionės“

Projekto dalyviai – „Bitučių“ grupės ugdytiniai ir jų tėveliai.

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su tėveliais ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus ir socialinius įgūdžius.

Projekto trukmė – 2017m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Projekto vadovės: Asta Alšauskienė, Vilma Molienė.

Persikėlus į naujas patalpas keitėsi ir grupės pavadinimas. Pasitarę nutarėme grupę pavadinti „Bitučių“ grupe, nes jos darbščios, tvarkingos, vieningos. Vaikai pamilo grupės simbolį – žaislinę bitutę ir prašydavo leisti parsinešti ją į namus. Taip kilo idėja parengti grupės projektą „Bitutės kelionės“.

Šio projekto tikslas – bendradarbiaujant su tėveliais ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus ir socialinius įgūdžius.

Projekto metu vaikučiai turės galimybę parsinešti bitutę į namus ir vieną savaitę su ja žaisti, parodyti jai savo kasdieninį gyvenimą, o galbūt išvykas, pramogas… Tėveliai užfiksuos įsimintiniausias akimirkas ir padarys nuotraukas. Vaikutis atsineš į grupę nuotraukas ir  bitutę. Ryto ratelio metu vyks bitutės kelionės pristatymas – vaikai papasakos savo patirtus įspūdžius, kas užfiksuota nuotraukose ir atliks praktinę užduotį, skirtą emocijoms pažinti.

Aplinkosauginis švietimo projektas „Aš ir gamta. Žemė – mūsų planeta“

(Projekto vadovė Jolita Uljanovienė)

Projekto koordinatorius – Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ .

Projekto dalyviai-partneriai:

Lopšelis-darželis „Ežerėlis“ (Ežero g.70, Šiauliai LT-76244)

Lopšelis-darželis „Žibutė“ (Ežero g.6a, Šiauliai LT-77141)

Lopšelis-darželis „Berželis“ (Lydos g. 4, Šiauliai LT- 77165)

Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras (Vytauto g. 19, Šiauliai LT-77150)

 Projekto tikslas – įtraukiant kolegiškus socialinius partnerius į aplinkosaugos švietimo veiklas, ugdyti vaikų, miesto bendruomenės ekologinę savimonę, kurti bei plėtoti žaliąsias edukacines erdves bei sveiką aplinką mieste, skleisti visuomenei informaciją apie aplinkos apsaugą.

Projekto trukmė – 2017 metų balandžio – lapkričio mėn.

Aplinkosauginį švietimo projektą „Aš ir gamta. Žemė – mūsų planeta“ pasirinkome kaip 2016 metų aplinkosauginio švietimo projekto „Augalai šalia mūsų“ tęsinį, siekdami prisidėti prie 2015-2024 metų  Šiaulių miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo, Šiaulių miesto savivaldybės 2017-2019 metų veiklos plano įgyvendinimo.

Projekto dalyviai – keturių miesto centre esančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, tėvai–gausino miesto želdynus bei vykdė želdinių priežiūrą, organizavo visuomenės švietimą ir informavimą apie atliekų rūšiavimo ir perdirbimo svarbą, kūrė lankstinukus, informacinius vaizdo siužetus apie gaminių kartotinį naudojimą ir pagamintus iš atliekų produktus, dalyvavo talkose, atnaujino želdynus savo įstaigų teritorijose.

Projekto veiklų metu  sustiprėjo bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, buvo ugdomos bendruomenių aplinkosaugos ir bendrosios vertybės, skleidžiama geroji patirtis.

Projekto veiklos finansuotos iš Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

Dalyviai – priešmokyklinio amžiaus grupės „Drugeliai“ 5-7 metų vaikai.

Programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams iš(si)ugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant geresnės vaikų psichikos sveikatos ir emocinės gerovės..

„Zipio draugų“ programa moko vaikus kaip suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką norisi pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti. Vaikai, žaisdami kartu su mažu vabalėliu Zipiu, išgyvena įvairias gyvenimiškas situacijas, analizuoja jas, įtvirtina galimus sprendimus, mokosi pasitikėti savimi, bendrauti, susidraugauti, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, įveikti įvairius kasdienius sunkumus.

Programos „Zipio draugai“ autorių teisės priklauso programos iniciatoriai ir kūrėjai – tarptautinei ne pelno siekiančiai organizacijai Partnership for Children.

Lietuvoje programą „Zipio draugai“ įgyvendina ne pelno siekianti viešoji įstaiga „Vaiko labui“.

Informacija atnaujinta — 2020-04-27 | << ATGAL

Paieška

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123A, 76354 Šiauliai
Mob. +370 670 63 841 (raštinė)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2024 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu